گودرزوند چگینیس., عباسی پورح., کریمیج. و عسکریان زادهع. (2017) “سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)”, مطالعات حفاظت گیاهان, 31(1), صص 172-178. doi: 10.22067/jpp.v31i1.51361.