گودرزوند چگینیسمیرا, عباسی پورحبیب, کریمیجابر, و عسکریان زادهعلیرضا. 2017. “سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum Carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta Absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae)”. مطالعات حفاظت گیاهان 31 (1), 172-78. https://doi.org/10.22067/jpp.v31i1.51361.