گودرزوند چگینیس.; عباسی پورح.; کریمیج.; عسکریان زادهع. سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae). مطالعات حفاظت گیاهان, v. 31, n. 1, p. 172-178, 13 فوریه 2017.