گودرزوند چگینیس., عباسی پورح., کریمیج., & عسکریان زادهع. (2017). سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae). مطالعات حفاظت گیاهان, 31(1), 172-178. https://doi.org/10.22067/jpp.v31i1.51361