[1]
گودرزوند چگینیس., عباسی پورح., کریمیج. و عسکریان زادهع. 2017. سمیت تنفسی اسانس گیاهی زیره سیاه (Carum carvi) روی شب¬پره مینوز برگ گوجه¬فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae). مطالعات حفاظت گیاهان. 31, 1 (فوریه 2017), 172-178. DOI:https://doi.org/10.22067/jpp.v31i1.51361.