##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

صدیقه اشتری

چکیده

زنبورهای تریکوگراما از پارازیتوئیدهای مهم تخم بالپولکداران محسوب شده و به طور گسترده‌ای در کنترل بیولوژیکی آفات به کار گرفته می‌شوند. در این تحقیق غلظت‌های توصیه شده مزرعه‌ای سه حشره‌کش اسپینوسد، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب در شرایط نیمه مزرعه‌ای روی گوجه‌فرنگی به روش محلول‌پاشی تا جاری شدن سم به کار برده شد. بر اساس دستور کار گروه IOBC/WPRS به ترتیب در روزهای سوم، پنجم، شانزدهم و سی و یکم پس از سم‌پاشی از هر تیمار و تیمار شاهد نمونه‌های برگی جدا شد. ارزیابی اثر تیمار بر اساس مرگ و میر افراد بالغ هر دو گونه زنبور پس از 24 ساعت قرارگیری در معرض باقی‌مانده سم انجام گرفت و دوام این حشره‌کش‌ها علیه مرحله بالغ یا حساس‌ترین مرحله زندگی دو گونه زنبور تریکوگراما تعیین شد. نتایج آشکار کرد که ایمیداکلوپرید با ایجاد 34/25 و 31/26 درصد مرگ و میر در کمتر از 5 روز در گونه‌هایT. brassicae  و T. evanescens برای هر دو گونه بی‌دوام بودند. ایندوکساکارب با 13/14 و 35/12 درصد مرگ و میر در کمتر از 16 روز در گونه‌هایT. brassicae  و T. evanescens جزء آفت‌کش‌های کم دوام بود. در حالی‌که اسپینوسد با 31/13 و 65/12 درصد مرگ و میر در کمتر از 30 روز در گونه‌های T. brassicae  و  T. evanescens در گروه ترکیبات با دوام متوسط دسته‌بندی شد.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

پارازیتویید, پایداری, شرایط نیمه مزرعه‌ای

مراجع
1- Abbott W.S. 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265-267.
2- Beers E.H., and Schmidt R.A. 2014. Impacts of orchard pesticides on (Galendromus occidentalis), lethal and sub lethal effects. Crop protection 56: 16-24.
3- Costa M.A., Muscardini V.F., Gontijo P.D.C., Carvalho G.A., Oliveira R.L.D., and Oliveira H.N.D. 2014. Sub lethal and transgenerational effects of insecticides in developing (Trichogramma galloi). Ecotoxicology, springer.
4- Doker I., Pappas M.L., Samaras C., Triantfyllou A., Kazak C., and Broufas G.D. 2015. Compatibility of reduced risk insecticides withy the nin target predatory mite (Iphiseius degenerans) (Acari: Phytoseiidae). Pest Management Science 71(9): 1267-1273.
5- Fernandez M.M., Medina P., Wanumen A., Estal P.D., Smagghe G., and Vinuela E. 2017. Compatibility of sulfoxaflor and other modern pesticides with adults of the predatory mite (Amblyseius swiriskii). Residual contact and persistence studies. Biocontrol 62: 197-208.
6- Garzon A., Medina P., Amor F., Vinuela E., and Budia F. 2015. Toxicity and sublethal effects of six insecticides to last instar larvae and adults of the biocontrol agent (Chrysoperla carnea) (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) and (Adalia bipunctata) (L.) (Coleoptera: Coccinellidae). Chemosphere 132: 87-93.
7- Hassan S.A. 1998. The initiative of The IOBC/WPRS working group on pesticides and beneficial organisms In: Ecotoxicology, Pesticisdes and beneficial organisms. (Eds: Haskell, P.T. and McEwen,P.) Kluwer Academic Publishing, pp22-56.
8- Hewa-Kapuge S., Dougall S.M., and Hoffmann A. 2003. Effects of methoxyfenozide, indoxacarb, and other insecticides on the beneficial egg parasitoid (Trichogramma brassicae) (Hymenoptera: Trichogrammatidae) under laboratory and field conditions. Journal of Economic Entomology 96(4): 1083-1090.
9- Jafari M., Saber M., Gharakhani G., and Bagheri M. 2015. Effects of sub lethal of metoxyfenozide and emamectin benzoate on (Trichogramma brassicae). Agricultural Pest Management 2(1): 12-20.
10- Lefebvre M., Bostanian N.J., Thistlewood H.M.A., Mauffette Y., and Racette G. 2011. A laboratory assessment of the toxic attributes of six reduced risk insecticides on (Galendromus occidentalis) (Acari: Phytoseiidae). Chemosphere 84: 25-30.
11- Puza V. 2015. Control of insect pest by entomopathogenic nematodes.pp.175-183.In: Lugtenberg,B.(ed.),principles of plant microbe intraction. Springer International Publishing, BERN.
12- Scholler M., and Fields P. 2002. Screening of North American species of (Trichogramma evanescens) Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) for control of the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae). Proceedings of the Eighth International Working Conference of Stored-Product Protection, York, U.K
13- Scholler M., and Hassan S.A. 2001. Comparative biology and life tables of (Trichogramma evanescens) and (T. cacoeciae) with (Ephestia elutella) as host at four constant temperatures. Entomologia Experimentalis et Applicata 98: 35-40.
14- Shamszade M. 2011. Biology of (Trichogramma brassicae) on eggs of (Holcocerus sp.) In laboratory conditions. Master thesis of agricultural entomology, Maraghe University.
15- Sheng Z.J., Li L.M., Jing W., and Shu Q. 2009. Toxicity of emamectin benzoate on different developmental stages of (Trichogramma evanescens) Westwood and effects on its population dynamics. Acta Ecologica Sinica 29(9): 4738-4744.
16- Siqueira H.A.A., Guedes R.N.C., Fragoso D.B., and Magalhaes L.C. 2001. Abamectin resistance and synergism in Brazilian populations of (Tuta absoluta) (Meyrick) (Lep., G elechiidae). International Journal of Pest Management 47: 247-251.
17- Stara J., Ourednickova J., and Kocourek F. 2011. Laboratory evaluation of the side effects of insecticides on (Aphidius colemani) (Hymenoptera: Aphidiidae), (Aphidoletes aphidiomyza) (Diptera: Cecidomyiidae), and (Neoseiulus cucumeris) (Acari: Phytoseiidae). Journal of Pest Science 84: 25-30.
18- Sterk G., Hassan S.A., Baillod M., Bakker F., Bigler F., and Blumel S. 1999. Results of the seventh joint pesticide testing program carried out by the IOBC/WPRS-Working Group ‘Pesticides and Beneficial Organisms. Biocontrol 44: 99–117.
19- Tohnishi M., Nakao H., Furuya T., Seo A., and Kodama H. 2005. Indoxacarb, a novel insecticide highly active against Lepidopterous insect pests. Journal of Pesticide Science 30(4): 354-360.
20- Uma S., Jacob S. 2013. Impact of novel insecticides on (Trichogramma chilonis), Thesis of Ms. Student, Kerala Agricultural Thrissur India, 159 pp.
21- Van de Veire M., Klein M., and Tirry L. 2002. Residual activity of abamectin and spinosad against the predatory Bug (Orius laevigatus). Phytoparasitica 30(5): 525-528.
ارجاع به مقاله
اشتری ص. ( ). بررسی پایداری حشره‌کش‌های اسپینوسد، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تریکوگراماTrichogramma brassicae و T. evanescens. مطالعات حفاظت گیاهان, 33(1), 27-34. https://doi.org/10.22067/jpp.v33i1.68965
نوع مقاله
علمی - پژوهشی