##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ارزو جمشیدی حسنعلی واحدی عباسعلی زمانی

چکیده

ایجاد و گسترش فضای سبز یکی از روش های کاهش نسبی آلودگی هوا است. درختان زبان گنجشک یکی از گزینه‌های مناسب برای سایه گستری در فضای سبز می باشند. پسیل زبان گنجشک از جمله آفات مهم درخت زبان گنجشک می باشد که خسارت زیادی از طریق مکیدن شیره ی گیاهی و ایجاد گال های برگی روی این درخت ایجاد می کند. در این پژوهش با انجام نمونه برداری های منظم و هفتگی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی آفت با استفاده از مدل های قانون توان تیلور و شاخص آیوائو محاسبه شد. کنترل آفت در دو فصل زمستان و بهار انجام شد. از سم استامی-پراید و روغن ولک در فصل زمستان برای کنترل تخم های این آفت استفاده شد، این مطالعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار در سال 1393 در شهر کرمانشاه در فضای سبز دانشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی انجام شد. در فصل بهار هم از تلفیق سموم استامی-پراید و ایمیداکلوپراید در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار جهت کنترل آفت استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که روی همه ی سنین پورگی، روغن ولک نتیجه ی بهتری نسبت به سم استامی پراید داشت و جهت کنترل تخم‏های P. discrepans در فصل زمستان مناسب بود. در سمپاشی فصل بهار علیه پوره ها تلفیق حشره کش ایمیداکلوپراید + کارت زرد چسبنده جهت کنترل آفت مؤثرتر از بقیه ی تیمارها نشان داد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Arlando P.S., and Torres L.M. 2005. Spatial distribution and sampling of Thaumetopoea pityocampa (Lep.: Thaumetopoeidae) populations on pinus pinstar. Foresrt ecology and management, 210: 1-7.
2- Chazeau J. 1985. Predaceous Insects. p. 211-246. In W. Helle and M.W. Sabelis (ed.) Spider mites: their biology, natural enemies and control. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier.
3- Degooyer T.A., Pedigo L.P., and Ric M.E. 1998. Evaluation of grower-oriented sampling techniques and proposal of management program for potato leafhopper (Homoptera:Cicadellidae) in alfalfa. Journal of Economic Entomology, 91: 143-149.
4- Demirozer O., and Bilginturan S. 2014. First report of Psyllopsis repens Loginova,1936 (Hemiptera:Psylloidea) from Isparta,Turkey. Turkish Journal of Zoology, 38: 522-524.
5- Feng M.G., and Nowierski R.M. 1992. Spatial distribution and sampling plans for four species ceral aphid (Hom,: Aphididae) infesting spring wheat in southwestern Idaho. Journal of Economic Entomology, 85(3): 830-837.
6- Boshier D., Cordero J., Harris S., Pannell J., Rendell S., Savill P., and Stewart J. 2005. Ash Species in Europe: Biological Characteristics and Practical Guidelines for Sustainable Use. University of Oxford, Oxford. 128 p.
7- Gharalari A.H., Nansen C., Lawson D.S., Gilley J., Munyaneza J.E., and Vaughn K. 2009. Knockdown mortality, repellency, and residual effects of Insecticides for control of adult Bactericera cockerelli (Hemiptera: Psyllidae). Journal of Economic Entomology, 102(3): 1032-1038.
8- Hadian A., and seidalaslami H. 2000. Use yellow sticky traps to estimate the density of psyllid nymphs without wings. Fourteenth Iranian Plant Protection Congress. Isfahan University of Technology. Page 100.) in Persian)
9- Hall D.G., Hentz M. G., and Adair Jr R.C. 2008. Population Ecology and Phenology of Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) in Two Florida Citrus Groves. Environmental Entomology, 37(4): 914-924.
10- Hatami B., Tallaei L., Rakhshani H., Mazaheri A., and Etemadi N. 2012. Important pests of garden plants (trees, shrubs, grasses and cover). Parak Publishing Corporation, publisher of the country's municipalities and village administrations. 196 pages.) in Persian)
11- Keshavarz A. 2014. Ash tree. Available at http://www.plantdiseases.blogfa.com/category/137/.
12- Malenovsky I., and Jerinic-prodanovic D. 2011. A revised description ofPsyllopsis repens Loginova, 1963 (Hemiptera: Psyllida: Psyllidae), with first records from Europe. Archives of Biological Science Belgrade, 63: 275-286.
13- Nestel D.H., Cohen N., Saphir M., and Mendei Z. 1995. Spatial distribution of scale insects: comparative study using Taylor power law. Environmental Entomology, 24: 506-512.
14- Omid R., and Zeinali S. 2011. Study on important pests of Chitgar Forest Park. Full papers Botanical Garden of the National Congress, 12 pages.) in Persian)
15- Rajabi Gh. 2008. Ecology of Insects (with regard to the situation in Iran and to emphasize the practical tips). The organization promotes the Ministry of Agriculture, agricultural research and training. 649 p.) in Persian)
16- Rajabi Mazhar N., Sadeghi S. E., and Yarmand H. 2007. Report of Psyllaephagus clarips (Hym.: Encyrtidae) on Psyllaeopsis repens in Iran. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 1(2): 211. (in Persian with English abstract)
17- Sabeti H. 2008. Forests, trees and Iran shrubs. Yazd University Press. 806 p.) in Persian)
18- Shafaghi F., Golmohammadi Gh., Ranjbar S., Khosravi M., and Asgari M. 2013. Host preference and population dynamics of Asian citrus psyllid Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae on citrus in three provinces of southern Iran. Plant Pests Research, 3(3):45-57.) in Persian with English abstract)
19- Young L.J., and Young L.H. 1998. Statistical Ecology. Kluwer Academic Pub. Boston, USA.
ارجاع به مقاله
جمشیدیا., واحدیح., & زمانیع. (2016). نوسان جمعیت، الگوی توزیع فضایی و مدیریت پسیل زبان گنجشک Psyllopsis discrepans Flor (Hem., Psyllidae) در شهر کرمانشاه. مطالعات حفاظت گیاهان, 30(4), 727-743. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i4.55216
نوع مقاله
علمی - پژوهشی