##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علی اصغر چیت بند سید بهنام کلالی علیرضا قائمی سعید جاهدی پور

چکیده

به منظور بررسی اثر کنترل کامل علف های هرز به وسیله وجین دستی و همچنین دو ترکیب علف کش انتخابی در مبارزه با علف های هرز پهن برگ چغندرقند در سطوح مختلف مصرف نیتروژن بر میزان عملکرد و خصوصیات کیفی چغندرقند، آزمایشی در سال 1393 در شهرستان تربت جام بصورت طرح آماری کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل 4 سطح مختلف نیتروژن (0، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی، استفاده از تیمارهای علف کشی کلریدازون + فن مدیفام (هر یک به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار) و متامیترون + فن مدیفام (هر یک به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. چهار هفته پس از اعمال تیمارها، نمونه برداری از علف هرز و گیاه زراعی با استفاده از کوادرات 5/0× 5/0 از خطوط وسط هر کرت انجام شد. نمونه ها پس از برداشت برای تعیین وزن خشک، در آون با 75 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت خشک و سپس وزن شدند. در برداشت نهایی، نمونه برداری از نیمه انتهایی خطوط وسط هر کرت انجام برداشت شده و جهت تعیین عیار، نیتروژن مضره، سدیم، پتاسیم با استفاده از دستگاه بتالایزر به آزمایشگاه بخش چغندرقند مرکز تحقیفات کشاورزی انتقال یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کاربرد کود ازته و تیمارهای علف کشی، اختلاف معنی داری با هم در سطوح پنج و یک درصد داشتند. بر اساس نتایج حاصل شده، تراکم علف هرز تحت تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن قرار نگرفت در حالی که افزایش نیتروژن مصرفی باعث افزایش وزن خشک علف های هرز در واحد سطح شد، بطوری که بالاترین آن در تیمار کاربرد 200 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به همراه عدم وجین علف های هرز به مقدار 292 گرم در هر متر مربع حاصل شد. بیشترین عملکرد ریشه چغندرقند مربوط به تیمار کنترل کامل علف های هرز و کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به مقدار 56980 کیلوگرم در هکتار بود. در بین تیمارهای کنترل شیمیایی علف های هرز، بیشترین عملکرد ریشه چغندرقند در تیمار علف کش متامیترون + فن مدیفام و مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان 47880 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. بیشترین عملکرد قند خالص به ترتیب در ترکیب تیماری کنترل کامل علف های هرز و کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن به میزان 9760 کیلوگرم در هکتار و نیز استفاده از علف‌کش متامیترون + فن مدیفام همراه با کاربرد 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به مقدار 7720 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین بالاترین درصد قند خالص و ناخالص در تیمار عدم کاربرد نیتروژن به همراه عدم کنترل علف-های هرز به ترتیب به مقدار 71/18 و 34/21 درصد حاصل شد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Allison M.F., Armstrong M.J., Jaggard K.W., Todd A.D., and Milford G.F.J. 1996. An analysis of the agronomic, economic and environmental effect of applying N fertilizer to sugar beet (Beta vulgaris). Journal of Agriculture Science, 127:475-486.
2- Anderson F.N., and Peterson G.A. 2010. Effect of incrementing nitrogen application on sucrose yield of suga beet. Agronomy Journal, 80:709-712.
3- Bandeghi M.R., and Armin M. 2014. Effect of weed interference with sugar beet under different nitrogen amounts. Journal of Plant Ecophysiology, 6(19):45-57. (in Persian with English abstract)
4- Blackshaw R.E., Brandt R.N., Janzen H.H., Entz T., Grant C.A., and Derksen D.A. 2003. Differential response of weed species to added nitrogen. Weed Science, 51:532-539.
5- Chitband A.A., Ghorbani R., Rashed Mohassel M.A., Abbaspoor M., and Abbasi R. 2015. Reduced dose of PSII + fatty acid inhibitors herbicides and clopyralid mixtures and their chlorophyll fluorescence evaluation to control important broadleaf weeds in Sugarbeet (Beta vulgarisL.) (Ph.D. Thesis). Department of Agronomy, Faculty of Agriculture: Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian with English abstract)
6- Cioni F., and Maines G. 2011. Weed Control in Sugar beet. Sugar Technology, 12:243-255.
7- Deveikyte I., and Seibutis V. 2006. Broadleaf weeds and sugar beet response to phenmedipham, desmedipham, ethofumesate and triflusulfuron-methyl. Agronomy Research, 4:159-162.
8- Di Tomaso J.M. 1995. Approach for improving crop competiveness through the manipulation of fertilization stragies. Weed Science, 43:491-497.
9- Drycott A.P., Webb D.J., and Wricht E.M. 1973. The effect if time of sowing and arvesting on growth yield and n fertilizer requirement of sugar beet yield and nitrogen uptake at harvest. Global Agriculture Science Combination, 81:267-275.
10- Dunn G., Lee G.S., and Schmehl W.R. 2009. Effective of planting date and nitrogen fertilization on siluble carbohydrate concentration in sugar beet. Sugar Beet Technology, 27:1-10.
11- Farzane S., Zaefizadeh M., SeyedSharifi R., Dehghanshear M., and Asvadi J. 2006. Determining of suitable N.P.K. fertilizer levels in sugar beet seed production in Ardabil area. Sugar beet Journal, 22(2):79-90. (in Persian with English abstract)
12- Fathy M.F., Motagally A., and Attia K.K. 2009. Response of sugar beet plants to nitrogen and potassium fertilization in sandy calcareous soil. International Journal of Agriculture Biology, 11:695-700.
13- Guhari J., Fazli H., Touhidloo G.h., Talghani F., and Shikholeslami R. 2002. Optimum sample size of sugar beet roots for determination sugar content. Sugar beet Journal, 18(1):67-79. (in Persian with English abstract)
14- Hellal F.A., Taalab A.S., and Safaa A.M. 2009. Influence of nitrogen and boron nutrition on nutrient balance and Sugar beet yield grown in calcareous Soil .Ozean Journal Applied Science, 2(1):1-10.
15- Hellwing K.B., Johnson W.G., and Scharf P.C. 2002. Grass weeds interference and nitrogen accumulation in no-tillage corn. Weed Science, 19:757-762.
16- Houba V.J.G., Van Egmond F., and Wittich E.M. 2005. Changes in production of organic nitrogen and carboxylates in yong sugar beet plants grown in nutrient solutions of different nitrogen composition. Netherland Journal of Agriculture Science, 19:39-47.
17- Jahad-Akbar M.R., Tabatabaii-Nim Avard R., and Ebrahimiyan H.R. 2004. Critical period of weed competition with sugar beet in Kabotarabad-Esfahan. Sugar beet Journal, 20:73-92 (in Persian with English abstract)
18- Kaya R., and Buzluk Ş. 2006. Integrated weed control in sugar beet through combinations of tractor hoeing and reduced dosages of a herbicide mixture. Turkey Journal of Agriulture, 30:137-144.
19- Khayamim S., Mazaheri D., Banayan M., Guhari J., and Jahansuz M.R. 2002. Determination of sugar beet extinction coefficient and radiation use efficiency at different plant density and nitrogen use levels. Sugar beet Journal, 18(1):51-66. (in Persian with English abstract)
20- Lee S.G., and Schmehl W.R. 2001. Effect of chemical control and nitrogen fertilization on growth sucrose accumulation and foliar development of the sugar beet plant. Sugar Beet Technology, 12:309-329.
21- Malnou C.S., Jaggard K.W., and Sparkes D.L. 2006. A canopy approach to nitrogen fertilizer recommendation for the sugar beet crop. European Journal of Agronomy, 25:254-263.
22- Orr J.P., Canevari M., Jackson L., Wenning R., Carner R., and Nishimoto G. 1996. Post-emergence herbicides and application nitrogen in wheat yields. California Agriculture, 50:32-36.
23- Paolini R., Principi M., Froud-William R.J., Del Puglia S., and Binacardi E. 1999. Competition between sugar beet and Sinapis arvensis and Chenopodium album, as affected by timing of nitrogen fertilization. Weed Research, 39:425-440.
24- Partovi M., Zand E., Alizade M.H., and Atri A. 2007. Investigation of herbicide resistance in pigweed (Amaranthus sp.) to chloridazon, desmedipham and mixture of these herbicides in some sugar beet fields of Iran. Journal of Plant Pest and diseases, 75(2):73-88. (in Persian with English abstract)
25- Phillips R.E., Egli D.B., and Thompson L. 2005. Absorotion of herbicides by sugar beet and their influence on emergence and seedling growth. Weed Science, 20:506-510.
26- Reinfeld E., Emmerich A., Baumgarten G., Winner C., and Beiss U. 1974. Zur voraussage des melassezuckers aus rubenanalysen. Zucker, 27:2-15.
27- Scott R.K., Wilcockson S.J., and Moisey F.R. 2003. The effects of time of weed removal on growth and yield of sugar beet. Journal of Agriculture Science, 93:693-709.
28- Sweeney A.E., Renner K.A., Laboski C., and Davis A. 2008. Effect of fertilizer nitrogen on weed emergence and growth. Weed Science, 56:714-721.
29- Thomas A.G. 1985. Weed survey system used in saskatchewan for cereal and oilseed crops. Weed Science. 33: 34-43.
30- Van Zuydam R.P., Sonneveld C., and Naber H. 2007. Weed control in sugar beet by precision guided implements. Crop Protection, 14(4):335-340.
31- Wiltshire J.J., Tillett N.D., and Hague T. 2003. Agronomic evaluation of precise mechanical hoeing and chemical weed control in sugar beet. Weed Research, 43:236-244.
32- Zand E., Rahimian H., Kocheki A., Khalghani J., Mousavi K., and Ramezani K. 2004. The ecology of weeds (Management applications). Mashhad University of Jehad Press P: 544. (In Persian).
33- Ziaeyan A.A., Niromand N., and Noshad H. 2011. Sugar beet response to the application of slow-release nitrogen fertilizers. Sugae beet Journal, 27 (1):85-99. (in Persian with English abstract)
34- Zimdal R.L., and Fertig S.N. 2005. Influence of weed competition on sugar beet. Weed Science, 35:336- 339.
ارجاع به مقاله
چیت بندع. ا., کلالیس. ب., قائمیع., & جاهدی پورس. (2016). ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن. مطالعات حفاظت گیاهان, 30(4), 664-676. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i4.52258
نوع مقاله
علمی - پژوهشی