##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهره خالق آبادیان حسین صادقی نامقی فریبا اردشیر محمد علی اکرمی سعید هاتفی

چکیده

حضور و فعالیت کنه ها روی مواد غذایی انباری نه تنها سبب کاهش کمی و کیفی این محصولات بلکه باعث کاهش قدرت جوانه زدن جنین دانه ها و همچنین ایجاد آلرژی تنفسی و پوستی برای انسان می شود. در سال 1390 به منظور جمع آوری و شناسایی کنه های موجود در مواد غذایی انباری در شهر مشهد از انبارهای مختلف مواد غذایی نمونه برداری شد. نمونه ها پس از حمل به آزمایشگاه با استفاده از قیف برلیز- تولگرین استخراج و بدن آنها با استفاده از اسید لاکتیک خالص شفاف و طبق روش های معمول روی لام های میکروسکوپی داخل محلول هویر نصب و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. در این بررسی، از گروه بی استیگمات ها تعداد 12 گونه متعلق به 9 جنس و 5 خانواده و از گروه اریباتیدها 13 گونه متعلق به 9 جنس و 9 خانواده جمع آوری شد که 6 گونه از کنه های گروه اریباتید تا سطح جنس شناسایی شدند. این اسلایدها در آزمایشگاه کنه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می شوند. در فهرست زیر، جنس و گونه‌هایی که با یک یا دو ستاره مشخص شده‌اند به‌ترتیب گزارش جدید برای فون استان خراسان رضوی و ایران هستند. اسامی گونه‌های شناسایی شده بر حسب خانواده به شرح زیر می‌باشد:
Astigmatina- Acaridae: Acarus siro Linnaeus, 1758, Aleuroglyphus ovatus (Troupeau, 1879)*, Caloglyphus berlesie Michael, 1903, Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin)*, 1868, Rhizoglyphus robini Clapared, 1869, Tyrophaguslongior Gervais, 1844*, Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781). Chortoglyphidae: Chortoglyphus arcuatus (Troupeau, 1879)*, Glycyphagidae: Lepidoglyphusdestructor (Schrank; 1781)*, Histiostomatidae: Histiostoma feroniarum (Dufour, 1839)*, Histiostoma sapromyzarum (Dufour 1839)**,Suidasiidae: Suidasia nesbitti Hughes, 1948*.
Oribatida- Aphelacaridae: Aphelacarusacarinus (Berlese, 1910)*, Cosmochthoniidae: Cosmochthonius sp.*, Ctenacaridae: Ctenacarusaraneola (Grandjean, 1932)*, Galumnidae: Galumna discifera Balogh, 1960*, Galumna karajica Mahunka & Akrami, 2001*, Haplozetidae: Haplozetes sp.*, Mesoplophoridae: Mesoplophora sp.*, Oppiidae: Lasiobelba sp.*, Oribatulidae: Oribatula (Oribatula) sp.*, Oribatula (Zygoribatula) sp.*, Oribatula (Zygoribatula) connexa Berlese, 1904*, Oribatula (Zygoribatula) exarata Berlese, 1916*, Scheloribatidae: Scheloriba tesfimbriatus Thor, 1930*.
در این بررسی، گونهT. putrescentiae از خانواده Acaridae از اکثر مواد مورد نمونه برداری جداسازی شد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Akrami M. A. 2006. Biodiversity of Oribatid Mites (Acari: Oribatida) and the Role of Important Species in Vector of Moniezia spp. in Mazandaran Province. Ph.D. dissertation, Tehran University, Tehran, Iran.(in Persian with English abstract)
2- Akrami M. A., and Saboori A. 2001. Introduction of three families of Oribatid mites New recordes to the Acari fauna of Iran. Iranian, Journal of agricultural Sciences, 32 (4): 807−813.(in Persian with English abstract)
3- Akrami M. A., and Saboori A. 2002. Report of some species of Oribatid mites and introduction to one new species for Iran. Proceeding of 15th plant protection congress, Kermanshah, 1: p. 252. (in Persian with English abstract)
4- Akrami M. A., Saboori A., Kamali K., and Kharazi-Pakdel A. 2006. Introduction of some ptyctimous oribatid mites (Acari: Oribatida: Ptyctima) of Mazandaran province. Journal of Entomological Society, 26 (2): 65−89. (in Persian with English abstract)
5- Ardeshir F. 2004. Study of the mite population in stored grains in different seasons in Iran. Proceeding of 16th plant protection congress, Tabriz, 1: p. 282. (in Persian with English abstract)
6- Ardeshir F., Kamali H., and Ranji H. 2008. Comparison of stored mite fauna in Khorasan and West Azarbaijan provinces. Proceeding of 18th plant protection congress, Hamedan, p. 273. (in Persian with English abstract)
7- Ardeshir F., Yousefi A., and Saboori A. 2006. A survey on mite population of stored wheat in Tehran province. Proceeding of 17th plant protection congress, Karaj, p. 188. (in Persian with English abstract)
8- Baharloo M., Sheshehbor P., Mosaddegh M. S., Khanjani M., and Coetezee L. 2006. Species diversity of Cryptostigmata and Astigmata mites in Ahvaz region. Proceeding of 17th plant protection congress, Karaj, p. 190. (in Persian with English abstract).
9- Bahrami F., Kamali K., and Fathipour Y. 2004. Species diversity of superfamily Acaroidea in Tehran region. Proceeding of 16th plant protection congress, Tabriz, 1: p. 257. ( in Persian with English abstract)
10- Bastan S. R., Akrami M. A., Saboori A. R., and Vafaei Shushtari R. 2008. Introduction of some brachypyline oribatid mites (Oribatida: Brachypylina) of Arak region, Markazi province, Iran. Proceeding of 18th plant protection congress, Hamedan, p. 261. (in Persian with English abstract)
11- Bayartogtokh B., and Akrami M.A. 2000. Poronoticoribatid mites (Acari: Oribatida: Poronota) from Iran. Journal of the Acarological Society of Japan, 9(2): 159−172.
12- Bongers M.G.H., Oconnor B.M., and Lukoschus F.S. 1985. Morphology and ontogeny of Histiostomatid mites (Acari: Astigmata) associated with cattle dung in the Netherlands. Zoologischev Verhandelingen, 223: 1−56.
13- Buxton J.H. 1989. Tyrophagus longior (Gervais) (Acarina; Acaridae) as a pest of ornamentals grown under protection. Plant Pathology 38: 447−448.
14- Fan Q.H., and Zhang Z.Q. 2003. Rhizoglyphus echinopus and Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) from Australia and New Zealand: identification, host plants and geographical distribution. Systematic & Applied Acarology Special Publications. 16, 1−16.
15- Faraji F. 1992. Mites associated with Citrus spp. with emphasis on biology of citrus red mite Panonychuscitri(McG.) in eastern Mazandaran. M.Sc. thesis, Shahid Chamran Univ. Ahwaz, 151 pp. (in Persian with English abstract)
16- Haddad Irani-Nejad K. 2003. Identifying of the soil mites of Tabriz University Campus, 2- Oribatida. Journal of Agricultural Science, 13 (1): 11−29. (in Persian with English abstract)
17- Hughes A.M. 1976. Mites of Stored food and Houses. Technical Bulletin of Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, No. 9. HMSO, London, 400 pp.
18- Hussey N.W., Read W.H., and Hesling J.J. 1969. The Pests of protected Cultivation: The Biology and Control of Glasshouse and Mushroom Pests. Edward Arnold (Publishiers) Ltd., London. 404 pp.
19- Kamali K., Ostovan H., and Atamehr A. 2001. A catalog of mites and ticks of Iran. Islamic Azad University, Tehran, Iran, 192 pp. (in Persian with English abstract).
20- Krantz G. W., and Walter D. E. 2009. A Manual of Acarology. 3rd edition. Texas Technology University Press. Lubbock. Texas, 807 pp.
21- Lee W-K., and Choi W-Y. 1980. Studies on the mites (order Acarina) in Korea. I. Suborder Sarcoptiformes. The Korean Journal of Parasitology, 18(2): 119−143.
22- Mahunka S., and Akrami M. A. 2001. Galumnatid mites from Iran (Acari: Oribatida). Annls. hist.-nut. Mus. nant, hung. 93: 231−237.
23- Noei J. 2007. Identification of rice storage mites in Guilan provice under different storage conditions. M.Sc. thesis, Guilan Univ. 145 pp. (in Persian with English abstract).
24- Noorbakhsh S.H. 1993. Faunistic study of cereal mites in eastern Chahar Mahal & Bakhtiari and biology of brown wheat mite Petrobia latens (M.). M.Sc. thesis Shahid Chamran Univ.,Ahwaz, Iran, 120 pp. (in Persian with English abstract)
25- Ostovan H. 1993. Stored product mite fauna of Kazeroon and studying the biology of important species. M.Sc. theses in Agricultural Entomology, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran, 172 pp. ( in Persian with English abstract)
26- Pakyari H., and Kheradpir N. 2010. A part of cryptostigmatic mites (Cryptostigmata) in Sorkheh Hesar Forest park of Tehran and the first report of five species from Iran. Journal of Iranian Biological Knowledge,4(2):1−8. )in Persian with English abstract(
27- Seiedy M., Saboori A., Kamali K., Kharazi Pakdel A., and Tork M. 2006. Fauna of stored product mites of Karaj, Iran.The Proceedings of 17th Iranian Plant Protection Congress, Karaj, p.187. )in Persian with English abstract(
28- Subias L. S. 2004. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los ácaros Oribátidos (Acariformes: oribatida) Del mundo (1758−2002). Graellsia, 60: 3−305.
29- Zakhvatchin A. A. 1941. Fauna of U.S.S.R Arachnoidea (Tyroglyphoidea). The American Institute of biological Sciences, 573 pp.
ارجاع به مقاله
خالق آبادیانز., صادقی نامقیح., اردشیرف., اکرمیم. ع., & هاتفیس. (2016). معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد. مطالعات حفاظت گیاهان, 30(2), 242-250. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i2.42524
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده