##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بتول مختاری محمد امین سمیع

چکیده

کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای فعال پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem: Aphalaridae) و شته سبز هلوMyzus persicae (Hem: Aphididae) در باغ‌های ایران می‌باشد. آزمایش‌ها در شرایط دمایی 2±25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 5±55 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. تعداد 100 عدد تخم هم‌سن با عمر کمتر از 24 ساعت برای هر میزبان انتخاب و درون ظروف پتری به قطر 12 سانتی متر قرار گرفت. لاروهای کفشدوزک پس از خروج از تخم، روزانه با پوره‌های پسیل معمولی پسته و شته سبز هلو تغذیه شدند. داده‌های جدول زندگی طبق تئوری جدول زندگی دو جنسیتی مرحله سنی تجزیه گردید. نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت کفشدوزک با تغذیه از پسیل معمولی پسته به ترتیب 18/0 و 2/1 (روز1-) تعیین شد؛ و متوسط مدت زمان یک نسل 74/33 روز و نرخ ناخالص و خالص تولید مثل (تخم/ فرد) به ترتیب 07/811 و 63/555 بود. و با تغذیه از شته سبز هلو نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت (روز1-) به ترتیب17/0 و 19/1 تعیین شد؛ و متوسط مدت زمان یک نسل 72/35 روز و نرخ ناخالص و خالص تولید مثل (تخم/ فرد) به ترتیب 48/870 و 63/606 بود. نتایج این پژوهش نشان داد که کفشدوزک O. conglobata از لحاظ توانایی و سرعت افزایش جمعیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و یک گزینه انتخابی برای مهار زیستی شته سبز هلو و پسیل معمولی پسته است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مختاریب., & سمیعم. ا. (2015). جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Mentries) با تغذیه از شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer)و پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در شرایط آزمایشگاهی. مطالعات حفاظت گیاهان, 30(1), 54-62. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i1.29513
نوع مقاله
علمی - پژوهشی