##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

غلامحسین حسن شاهی علیرضا عسکریان زاده حبیب عباسی پور جابر کریمی

چکیده

شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) مخرب‌ترین آفت گیاهان خانواده کروسیفر یا چلیپائیان (Brassicaceae) در سرتاسر دنیا می‌باشد. به منظور بررسی نوسانات فصلی جمعیت این آفت از اوایل خرداد تا اوایل آبان ماه سال 1390 از مزارع کلم گل منطقه جنوب تهران نمونه‌برداری صورت گرفت. از هر مزرعه در مناطق جهان آباد، کهریزک، شکر آباد و پلائین قطعه‌ای به مساحت یک هکتار برای نمونه‌برداری انتخاب شد. در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد نیز مزرعه‌ای به مساحت 600 متر مربع به عنوان مزرعه بدون سم‌پاشی انتخاب شد. بوته به عنوان واحد نمونه‌برداری در نظر گرفته شد و از هر مزرعه 20 بوته انتخاب شد. نمونه‌برداری به فواصل هر 10 یکبار انجام شده و تمام نمونه‌های تخم، لارو و شفیره‌های روی هر بوته شمارش و ثبت گردید. بیشترین تراکم لارو (52/6)، شفیره (92/4) و تخم (24/42) در مجموع مناطق در تاریخ 3 آبان ماه و هنگام برداشت محصول اتفاق افتاد. بالاترین تراکم مجموع مراحل رشدی در کل مناطق در تاریخ 3 آبان (90/53) و کمترین این مقدار در تاریخ 29 خرداد (75/4) ثبت گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که جمعیت آفت بر اساس تعداد لارو و شفیره در هر بوته بین مزرعه سم پاشی نشده با سایر مزارع دارای اختلاف معنی‌داری است. همچنین تراکم سنین مختلف لاروی دارای اختلاف معنی‌داری در بین مزارع مختلف می‌باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- فتحی س.ع.ا.، بزرگ امیر کلائی م.، نوری قنبلانی ق. و رفیعی دستجردی ه. 1389. بررسی تراکم شب پره پشت الماسی روی 19 رقم کلزا در منطقه اردبیل. نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی،تهران، صفحه 476.
2- گلی زاده ع. 1386. نیازهای دمایی و دینامیسم شب پره پشت الماسی در منطقه تهران. رساله دوره دکتری حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 197ص.
3- محمودوند م. 1388. اثر دزهای زیر کشنده حشره کش‌های ایندوکساکارب و هگزا فلومورون روی پارامترهای جدول زیستی شب پره پشت الماسی Plutellaxylostella (L.) (Lep.: Plutellidae). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، 114ص.
4- مرزبان ر.، و بنی عامری م. 1383. بررسی تاثیر حشره‌کش‌های بیولوژیکی و شیمیایی در کنترل شب پره پشت الماسی کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae). شانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، تبریز، صفحه 188.
5- Adane-Kassa T.A., and Abate T. 1995. Experience in biological control of insect pests in Ethiopia: a review. Integrating biological control and host plant resistance. Proceedings of a CTA/IAR/IIBC seminar, Addis Ababa, Ethiopia. PP. 20.
6- Alonso R.J.C. 2005. Contributions toward the integrated pest management of diamondback moth, Plutella xylostella (L.) on collards in Virginia. pp. 93. PhD Thesis, Virginia State University, Blacksburg, Virginia
7- Ankersmit G.W. 1953. DDT resistance in Plutella maculipennis (Curt.) (Lepidoptera) in Java. Bull. Entomological Research, 44: 421-425.
8- Capinera J.L. 2001. Handbook of Vegetable Pests. Academic Press, New York. 729pp.
9- Golizadeh A., Kamali K., Fathipour Y. and Abbasipour, H. 2006. Seasonal population fluctuation of Plutalla xylostella (lep.: plutellidae) in cabbage and cauliflower fields in Tehran region. Proceeding of the 17th Iranian plant protection congress, 1, p298.
10- Golizadeh A., Kamali K., Fathipour Y., and Abbasipour H. 2009. Effect of temperature on life table parameters of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) on two brassicaceous host plants. Journal of Asia-Pacific Entomology, 12: 207–212.
11- Harcourt D.G. 1986. Population dynamics of the diamondback moth in Southern Ontario. pp. 3-15. In: Talekar, N.S., and Grigges T.D. (Eds.), Diamondback Moth Management. Proceeding of the First International Workshop, Tainan, Taiwan.
12- Hill T.A., and Foster R.E. 2003. Influence of selected insecticides on the population dynamics of diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) and its parasitoid, Diadegma insulare (Hymenoptera: Ichneumonidae) in cabbage, Journal of Entomological Science, 38: 59-71.
13- Kfir R. 1998. Origin of the diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae). Annals of Entomological Society of America, 19: 164-167.
14- Khaliq A., Attique M.N.R., and Sayyed A.H. 2007. Evidence for resistance to pyrethroids and organophosphates in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) from Pakistan, Bull. Entomological Research, 97: 191-200.
15- Kirby R.D., and Slosser J.E. 1984. Composite economic threshold for three lepidopterous pest of cabbage. Journal of Economic Entomology, 77: 725-733.
16- Liu S.S., Chen F.Z., and Zalucki M.P. 2002. Development and survival of the diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) at constant and alternating temperatures. Environmental Entomology, 31: 221-231.
17- Macharia I., Lohr B., and De Groote H. 2005. Assessing the potential impact of biological control of Plutella xylostella (diamondback moth) in cabbage production in Kenya. Crop Protection, 24: 981-989.
18- Magaro J.J., and Edelson J.V. 1990. Diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) in south Texas: a technique for resistance monitoring in the field, Journal Economic Entomology, 83: 1201-1206.
19- Mitchell E.R., Ho G.G., and Johanowicz D. 2000. Management of diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) in cabbage using collard as a trap crop. Horticultural Science, 35: 875-879.
20- Mota-Sanchez D., Bills P.S., and Whalon M.E. 2002. Arthropod resistance to pesticides: status and overview, PP. 241- 272. In: Pesticides in Agriculture 106 and the Environment, Ed. by Wheeler, W.B. Marcel Dekker Incorporation.
21- Nyambo B., and Pekke A. 1995. Brassica planning. Workshop for East and Southern Africa Region, Lilongwe-Malawi, Nairobi.
22- Oduor G.I., Lohr B. and Seif A.A. 1996. Seasonality of major cabbage pests and incidence of their natural enemies in Central Kenya, Proceedings of the 3rd International Workshop of Diamondback Moth, Kuala Lumpur, Malaysia, PP. 37 42.
23- Ooi P.A.C. 1980. Laboratory studies of Diadegma cerophagous (Hym.: Ichneumonidae), a parasite introduced to control Plutella xylostella (Lep.: Hyponomeutidae) in Malaysia. Entomophaga, 25(3): 249-259.
24- Seif A.A. and Lohr B. 1998. Brassica planning meeting for East and Southern Africa Region, ICIPE Duduville, Nairobi, Kenya.
25- Sereda B., Basson N.C.J., and Marais P. 1997. Bioassay of insecticide resistance in Plutella xylostella (L.) in South Africa. African Plant Protection, 3(2): 67-72.
26- Sun C.N., Wu T.K., Chen J.S., and Lee W.T. 1986. Insecticide resistance in diamondback moth, in Diamondback Moth Management: In: Proceedings of the First International Workshop of Diamondback Moth, ed. By Talekar NS and Griggs T. D. Asian Vegetable Research and Development Center, Taiwan, pp. 359–371.
27- Tabashnik B.E., Cushing N.L., and Johnson M.W. 1987. Diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) resistance to insecticides in Hawaii: Intra-island variation and cross resistance. Journal of Economic Entomology, 80: 1091-1099.
28- Tabashnik B.E., Cushing N.L., Finson N., and Johnson N.W. 1990. Field development of resistance to Bacillus thuringiensis in diamondback moth Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae). Journal of Economic Entomology, 83: 1671-1676.
29- Talekar N.S. 1992. Introduction of Diadegma semiclausum for the control of diamondback moth in Taiwan. pp. 263-270. In: Talekar, N. S. (Ed.), Diamondback Moth and Other Crucifer Pests. Proceedings of the Second International Workshop, Tainan, Taiwan.
30- Talekar N.S., and Shelton A.M. 1993. Biology, ecology and management of diamondback moth. Annual Review of Entomology, 38: 275-301.
31- Talker N.S., and Yang J.C. 1991. Characteristics of parasitism of diamondback moth by two larval parasites. Entomophaga, 36: 95-104.
32- Tindall H.D. 1983. Vegetables in the Tropics, Macmillan Press Ltd., London, PP.533.
33- Verkerk R.H.J., and Wright D.J. 1996. Multitrophic interactions and management of the diamondback moth: a review. Bulletin of Entomological Research, 86: 205-216.
34- Yu S.J., and Nguyen S.N. 1992. Detection and biochemical characterization of insecticide resistance in the diamondback moth. Pesticide biochemistry and physiology, 44: 74 81.
ارجاع به مقاله
حسن شاهیغ., عسکریان زادهع., عباسی پورح., & کریمیج. (2015). نوسانات فصلی جمعیت شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: plutellidae) در مزارع کلم گل جنوب تهران. مطالعات حفاظت گیاهان, 29(2), 187-198. https://doi.org/10.22067/jpp.v29i2.23653
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده