##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بهروز جعفرپور محمدعلی سبك‌خیز

چکیده

ویروس آبله آلو (Plum pox virus; PPV) عامل بیماری شارکا، متعلق به جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae است و از برخی نقاط ایران گزارش شده است. جهت بررسی وجود این ویروس در استان خراسان رضوی تعداد 553 نمونه از باغات درختان میوه هسته‌دار در طی سالهای 1389 و 1390 جمع‌آوری شد و آلودگی 12 نمونه با آزمون داس-الایزا به اثبات رسید. در آزمون RT-PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، باندی در حدود bp467 در 3 نمونه تکثیر گردید. قطعه باند جدایه‌ای از منطقه کدکن از روی ژل استخراج و تعیین توالی شد. پس از همردیف سازی در ClustalW2 و رسم درخت فیلوژنتیکی با MEGA 5.1 مشخص شد که جدایه ایرانی تعیین توالی شده بیشترین تشابه را در سطح نوکلئوتیدی (98 درصد) با دو جدایه ژاپنی و درسطح آمینواسیدی (96درصد) با دو جدایه ژاپنی و یک جدایه آمریکا داشته و کمترین تشابه را نیز با جدایه‌ای از اسلواکی دارد که در سطح نوکلئوتیدی 95 درصد و در سطح آمینواسیدی نیز 90 درصد می‌باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
جعفرپورب., & سبك‌خیزم. (2013). مقاله کوتاه پژوهشیردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی. مطالعات حفاظت گیاهان, 27(1), 132-135. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i1.22172
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 > >>