##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سمیرا سینایی حسین صادقی نامقی مهدی مدرس اول

چکیده

کنه‌های خانواده اریوفیده همگی گیاه‌خوار و عده‌ای از آنها از آفات مهم گیاهی هستند. از سویی، تعدادی از آنها به دلیل تک‌خواری و سایر ویژگی‌های زیستی و بوم شناختی دارای پتانسیل به‌کارگیری در کنترل بیولوژیک علف‌های هرز هستند. به منظور شناسایی کنه‌های خانواده اریوفیده فعال روی علف‌های هرز بوم‌نظام‌های کشاورزی در فصول زراعی سال‌های 1389 و 1390ضمن بازدید از مناطق مختلف استان خراسان رضوی اقدام به نمونه‌برداری از گونه‌های مختلف علف‌های‌هرز یک‌ساله و پایای پهن‌برگ و گرامینه در باغات، مزارع و زمین‌های بایر گردید. در نتیجه، تعداد دوازده گونه متعلق به چهار جنس از کنه‌های این خانواده از روی دوازده میزبان گیاهی مختلف متعلق ‌به هشت خانواده گیاهی به شرح زیر جمع‌آوری و شناسایی شدند. در این فهرست، گونه‌هایی که با علامت ستاره (*)مشخص شده‌اند، برای ایران جدید می‌باشند.Aceria acroptiloni Shevchenko and Kovalev, 1974 از روی تلخه؛A. anthocoptes (Nalepa, 1892) از روی خارلته؛A. chenopodia Xue et al., 2009 از روی سلمه؛A. lactucae (Canestrini, 1893) از روی کاهو وحشی؛A.malherbae*Nuzzaci, 1985از روی پیچک صحرایی؛Xue et al., 2009mashhadiensisA.از روی هفت‌بند؛ A. pulicaris Xue et al., 2011 از روی پولیکاریا؛ A.salsolae* de Lillo and Sobhian, 1996 ازروی علف شور؛A. tosichella Keifer, 1969 از روی دم‌روباهی؛Eriophyes rotundae Mohanasundaram, 1983 از روی اویارسلام؛Aculops maroccensis Keifer, 1972 از روی پونه وحشی وTetra lycopersici Xue & Hong, 2005از روی تاجریزی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
سیناییس., صادقی نامقیح., & مدرس اولم. (2013). معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Prostigmata: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی. مطالعات حفاظت گیاهان, 27(1), 101-110. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i1.22168
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده