##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مجید عباس پور مجتبی رهنما محمدحسن هادی زاده سعید خاوری

چکیده

در این آزمایش اثر روش‌های کاشت ذرت در تراکم‌های مختلف و استفاده از علف‌کش نیکوسولفورون در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بصورت کرت خردشده فاکتوریل، بر خصوصیات مرفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقمKSC704 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال 1387 بررسی شد. کرت‌های اصلی شامل سه الگوی کاشت یک ردیفه روی پشته، دو ردیفه روی پشته و کاشت در کف فارو بود و در کرتهای فرعی نیز تراکم مطلوب به میزان 75000 بوته در هکتار و تراکم مطلوب +20% به میزان 90000 بوته در هکتار، و تیمار مبارزه با علف‌های هرز با نیکوسولفورون (با نام تجاری کروز) در غلظت‌های (0، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار از ماده تجاری) در مرحله 7-5 برگی علف‌های هرز به صورت فاکتوریل جای گرفتند. همچنین یک تیمار شاهد وجین دستی تمام فصل نیز اعمال شد. هر کرت آزمایشی شامل سه خط 8 متری بود. نتایج نشان داد وزن خشک علف‌های هرز در دزهای 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار نیکوسولفورون بطور معنی‌داری نسبت به شاهد بدون مبارزه کاهش یافت. اما بین دزهای مختلف نیکوسولفورون اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. عملکرد ذرت در شیوه کاشت یک ردیفه، دو ردیفه وکاشت داخل جوی اختلاف معنی‌داری نداشت. عملکرد ذرت در تراکم 90000 بوته در هکتار بطور معنی‌داری بیشتر از تراکم 75000 بوته در هکتار بود. عملکرد، ارتفاع ذرت، قطر ساقه ذرت، تعداد برگ بالای بلال اصلی، ارتفاع بلال اصلی از سطح زمین، تعدادکل برگ ذرت، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال در شاهد بدون مبارزه بطور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود. بین تیمار وجین دستی و دزهای مختلف نیکوسولفورون اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد مشاهده نشد. نیکوسولفورون در دز 5/1 لیتر در هکتار و تراکم کاشت 90000 بوته در هکتار بهترین نتیجه را نشان داد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عباس پورم., رهنمام., هادی زادهم., & خاوریس. (2013). اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف‌کش نیکوسولفورون روی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس KSC704. مطالعات حفاظت گیاهان, 27(1), 64-72. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i1.22158
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده