##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

علیرضا یوسفی مهدی راستگو ملیحه قنبری مطلق مینا ابراهیمی

چکیده

پیش بینی زمان رویش علف‌های هرز با مشخص کردن زمان مناسب کنترل آنها می‌تواند در کاهش رقابت علف هرز با گیاه زراعی و کاهش مصرف علف‌کش ما را یاری رساند. به همین دلیل مدلهایی که زمان رویش علف‌های هرز را پیش بینی می‌کنند ابزار تصمیم گیری مدیریتی با ارزشی می‌باشند که می‌توان در بهینه سازی برنامه های کنترل از آنها سود برد. به همین منظور جهت پیش بینی رویش گیاهچه های دو گونه علف هرز زمستانه خاکشیر و ازمک در مزرعه کلزای پاییزه، آزمایشی در پاییز 1388 در مزرعه تحقیقات زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. در این آزمایش تعداد گیاهچه های این دو گونه بطور هفتگی شمارش و سپس کادر های مورد نظر حذف می شدند. داده های درصد رویش تجمعی و زمان دمایی در مدلهای اصلاح شده ویبول، لجستیک و گامپرتز جهت انتخاب بهترین مدل، برازش داده شدند. نتایج نشان داد که مدل ویبول با معیار اطلاعاتی آکاییک ( AIC ) کمتر از 20-59 برازش مناسب تری نسبت به دو مدل دیگر داشته است. در حالی که مدل لجستیک برای هر دو گونه بدترین برازش را داشت. همچنین دو گونه الگوی رویش متفاوتی داشتند بطوریکه 10% رویش در ازمک در زمان دمایی پایین تری رخ داد در حالیکه خاکشیر سریعتر به 90 % رویش رسید.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
یوسفیع., راستگوم., قنبری مطلقم., & ابراهیمیم. (2013). پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف‌های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان. مطالعات حفاظت گیاهان, 27(1), 48-54. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i1.22153
نوع مقاله
علمی - پژوهشی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده