##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ابراهیم ممنوعی محمد علی باغستانی

چکیده

به منظور امکان بررسی اختلاط دو علف‌کش اولتیما (نیکوسولفورون + ریم سولفورون) DF 75% و برومایسید آ ام (بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ) EC 40% در کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ و پهن‌برگ ذرت آزمایشی طی سال زراعی 1389 در مناطق جیرفت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول میزان مصرف علف‌کش برومایسید آ ام در چهار دز صفر، 5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار و فاکتور دوم علف‌کش‌ اولتیما در چهار دز صفر، 125، 150 و 175 گرم در هکتار از ماده تجارتی بود. نتایج نشان داد که بهترین ترکیب دز این علفکش بر اساس نتایج درصد کنترل علف‌های‌هرز و درصد افزایش عملکرد دانه ذرت علف‌کش‌های اولتیما به میزان 125 تا 150 گرم در هکتار به همراه برومایسیدام‌آ به میزان 5/0 تا یک لیتر در هکتار زراعت ذرت توصیه می‌گردد. این تیمارها ضمن کنترل مناسب علف‌های‌هرز تاج خروس بدل3، خرفه4، پیچک صحرایی5، عروسک پشت پرده6، تاج خروس7 و پنیرک8، عملکرد دانه را افزایش دادند.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ممنوعیا., & باغستانیم. ع. (2013). بررسی امکان اختلاط علف‌کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در منطقه جیرفت. مطالعات حفاظت گیاهان, 27(1), 37-47. https://doi.org/10.22067/jpp.v27i1.22151
نوع مقاله
علمی - پژوهشی