##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشد محصل , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی ,

چکیده

به منظور بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کاربرد کود گاوی بر نیمه عمر آن آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل مقدار کود آلی گاوی در چهار سطح (0، 1، 5 و 10درصد وزنی خاک) و زمان برداشت نمونه ها در 8 سطح (0، 2، 4، 8، 16، 36، 64و 90 روز پس از خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور) بودند. بر اساس نتایج آزمایش، متوسط میزان تجزیه متریبیوزین در خاک شاهد (خاک بدون کاربرد کود گاوی) 22/69 درصد بود و افزودن 1، 5و10 درصد کود گاوی به خاک سبب افزایش میزان تجزیه و کاهش باقیمانده متری بیوزین بترتیب به 69/64، 42/64 و91/64 درصد شدند. طول دوره خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور تاثیر کاملا معنی داری (P≤0.01) بر روند تجزیه علف کش متری بیوزین داشت و با گذشت زمان باقیمانده متری بیوزین در خاک کاهش یافت. بطوریکه در روزهای 36، 64 و90 روز به ترتیب به 12/59، 18/38 و 55/28 درصد مقدار اولیه رسید. کاربرد 1، 5 و 10 درصد کود دامی به خاک منجر به کاهش نیمه عمر متری بیوزین از 57/85 روز به ترتیب به80/47، 28/57، 08/38 روز شد. در مجموع بر مبنای نتایج این آزمایش کاربرد مواد آلی در کاهش نیمه عمر و افزایش تجزیه متری بیوزین موثر است و با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات خاک‌های کشور، کمبود کود آلی در آنها می باشد، به نظر می رسد کاربرد آنها در تجزیه متری بیوزین و کاهش اثرات منفی ناشی از حضور باقیمانده آن در خاک موثر است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
فخررادس. ف., ایزدی دربندیا., راشد محصلم., حسن زاده خیاطم., & نصیرلیح. (2013). بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده. مطالعات حفاظت گیاهان, 26(4), 467-476. https://doi.org/10.22067/jpp.v26i4.18436
نوع مقاله
علمی - پژوهشی