##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ابراهیم ایزدی دربندی , نجمه نساری , فرزانه آذریان ,

چکیده

چکیده
آب معمولترین حامل برای رقیق کردن و کاربرد علف کش ها می باشد. بر اساس بررسی‌های انجام شده کیفیت آب نقش مهمی را در کارایی کاربرد علف کش ها دارد. به منظور بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آزمایشی در سال 1388 در شرایط کنترل شده به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل مقادیر کاربرد علف کش توفوردی در 6 سطح (0، 1000، 1250، 1500، 1750 و 2000 میلی لیتر در هکتار)، میزان کربنات کلسیم بعنوان شاخص سختی آب در 6 سطح (0،100، 300،600،1000،1500 قسمت در میلیون) و علف هرز در دو سطح (سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز) بودند. پس از سبز شدن گیاهان سم پاشی در مرحله 6 تا8 برگی علف‌های هرز انجام شد و 2 هفته بعد از پاشش درصد بقا و وزن خشک علف‌های هرز اندازه گیری شد. برای تحلیل نتایج آزمایش، تجزیه واریانس داده‌های آزمایش جهت ارزیابی پاسخ گیاهان به تیمارهای آزمایش با معادله 4 پارامتری سیگموییدی برازش داده شد و مقدار علف کش لازم برای 50 درصد بازدارندگی رشد علف‌های هرز (ID50) محاسبه شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش و سختی آب تأثیر معنی داری (01/0 p<) در رشد و بقای دو علف هرز داشت. با افزایش مقدار کاربرد توفوردی رشد و بقای هر دو علف هرز بطور معنی داری کاهش یافت (01/0 p<) و افزایش سختی آب اثر توفوردی را در کنترل هر دو علف هرز کاهش داد. بر اساس نتایج آزمایش بیشترین (4/79 و 7/91 درصد ) و کمترین (5/35 و 3/74 درصد) تلفات زیست توده، در بیشترین و کمترین سطح توفوردی و کربنات کلسیم به ترتیب در سلمه تره و تاج خروس حاصل شد. بر این اساس حساسیت تاج خروس به کاربرد توفوردی در سطوح مختلف سختی آب بیشتر از سلمه تره بود و افزایش سختی آب، ID50 را در هر دو علف هرز افزایش داد. کمترین (1057 میلی لیتر در هکتار) و بیشترین (2783 میلی لیتر در هکتار) ID50 توفوردی برای سلمه تره بترتیب در آب خالص و 1000 قسمت در میلیون کربنات کلسیم و کمترین (559 میلی لیتر در هکتار) و بیشترین (1270 میلی لیتر در هکتار) ID50 توفوردی برای تاج خروس به‌ترتیب در 100 و 1500 قسمت در میلیون سختی آب حاصل شد.

واژه های کلیدی: زیست توده، کیفیت آب، کربنات کلسیم

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ایزدی دربندیا., نسارین., & آذریانف. (2011). بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album). مطالعات حفاظت گیاهان, 25(3). https://doi.org/10.22067/jpp.v25i3.10567
نوع مقاله
علمی - پژوهشی