اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ولی زاده
سردبیر: دکتر راشد محصل
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۴۷۴۹
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۳۹۹۴
تلفن: -۳۸۸۰۴۶۲۲---۰۵۱-۳۸۸۰۴۶۲۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: فصلنامه علمی- پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های دفاعی در ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت

فروه سادات مصطفوی نیشابوری; سید کاظم صباغ; احد یامچی; سعید نصر الله نژاد; ناصر پنجه که

تعيين زمان مناسب استفاده از قارچ¬کش¬ها جهت مهار بيماري لکه خرمايي گندم بر اساس مراحل رشدي گياه

مصطفی عابدی تیزکی; کوروش رضاپور; محمد علی اقاجانی; فرداد اسدی; سیاوش سلیمیان

تأثیر اسید جیبرلیک، پس‌رسی و حذف پوشینه بر جوانه‌زنی بذر علف پشمکی ژاپنی (Bromus japonicus Thunb.)

منصور سارانی; علی قنبری; محمد گلوی; ابراهیم ایزدی دربندی; محمد علی باغستانی میبدی

تغییرات فلور و تنوع گونه¬ای جوامع علف¬های¬هرز مزارع گندم (Triticum aestivum) استان گلستان پس از یک دهه

معصومه یونس آبادی; مهدی مین باشی; لیلا حبیبیان; علیرضا ساوری نژاد; عبدالعزیز حقیقی

تأثیر تراکم کاشت شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز

جمشید سامانی‌پور; سهراب محمودی; علی رضا صمد زاده; حسین حمامی

احتراما" بدینوسیله به استحضار می‌رساند که سردبیران محترم نشریات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تشویق و ترغیب هر چه بیشتر استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای نشر یافته‌های علمی ارزشمندشان اقدام به کاهش مبلغ دریافتی نمود. بنابر این از تاریخ 1 مهر 1391 برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده مبلغ یک میلیون ریال برای ویراستاری فنی و ادبی، چاپ تصاویر رنگی و ارسال نسخه‌های اضافی مقاله (Reprint) دریافت و سپس در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. مقاله باید با فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به سایت نشریه ارسال شود. ارسال فرم تعهدنامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری بوده و مقاله بدون تعهدنامه در شورای هیات تحریریه مطرح نخواهدشد.

 

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود همراه با نام کاربری وارد سامانه و در صورت سوال از طریق پست الکترونیک نشریهjpp1@um.ac.ir با کارشناس نشریه مکاتبه نمایند.