1.
ممنوعیا, عطریعر. بررسي كارايي برندهای جدید علف‌کش کلتودیم (الكتيو و سوپرپاور) در کنترل علف‌های‌هرز پیاز (Allium cepa) در جنوب کرمان. jpp [اینترنت]. 24 آگوست 2019 [ارجاع شده 30 مارس 2020];33(3):301-1. قابل دسترس در: https://jpp.um.ac.ir/article/view/74242