1.
مجابم, حسینیم, اسلامیس. پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج. jpp [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(2):313-20. قابل دسترس در: https://jpp.um.ac.ir/article/view/47238