1.
فیاضم, فدایی تهرانیعا, محمدخانیع, تدینم. بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی. jpp [اینترنت]. 11 دسامبر 2016 [ارجاع شده 1 اکتبر 2020];30(4):547-52. قابل دسترس در: https://jpp.um.ac.ir/article/view/36193