1.
قربانیر, خرم دلس, اسدیق, آفریکانرا. ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.). jpp [اینترنت]. 1 جولای 2015 [ارجاع شده 29 سپتامبر 2020];29(3):400-11. قابل دسترس در: https://jpp.um.ac.ir/article/view/34878