1.
حمامیح, راشد محصلمح, پارسام, بنایان اولم, زندا. بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.). jpp [اینترنت]. 11 می 2016 [ارجاع شده 29 سپتامبر 2020];31(1):1-12. قابل دسترس در: https://jpp.um.ac.ir/article/view/30527