1.
سارانیم, رضوانی مقدمپ, نصیری محلاتیم, زندا. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus). jpp [اینترنت]. 18 اکتبر 2011 [ارجاع شده 1 اکتبر 2020];25(2). قابل دسترس در: https://jpp.um.ac.ir/article/view/10099