ممنوعیابراهیم, و عطریعلی رضا. “بررسي كارايي برندهای جدید علف‌کش کلتودیم (الكتيو و سوپرپاور) در کنترل علف‌های‌هرز پیاز (Allium Cepa) در جنوب کرمان”. مطالعات حفاظت گیاهان 33, no. 3 (آگوست 24, 2019): 301-311. دسترسی مارس 30, 2020. https://jpp.um.ac.ir/article/view/74242.