فیاضمریم, فدایی تهرانیعلی اکبر, محمدخانیعبدالرحمن, و تدینمحمودرضا. “بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne Javanica در گوجه‌فرنگی”. مطالعات حفاظت گیاهان 30, no. 4 (دسامبر 11, 2016): 547-552. دسترسی سپتامبر 29, 2020. https://jpp.um.ac.ir/article/view/36193.