قربانیرضا, خرم دلسرور, اسدیقربانعلی, و آفریکانروح اله. “ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia Oleracea L.)”. مطالعات حفاظت گیاهان 29, no. 3 (جولای 1, 2015): 400-411. دسترسی سپتامبر 29, 2020. https://jpp.um.ac.ir/article/view/34878.