حمامیحسین, راشد محصلمحمد حسن, پارسامهدی, بنایان اولمحمد, و زنداسکندر. “بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena Ludoviciana Durieu.)”. مطالعات حفاظت گیاهان 31, no. 1 (می 11, 2016): 1-12. دسترسی سپتامبر 29, 2020. https://jpp.um.ac.ir/article/view/30527.