سارانیمنصور, رضوانی مقدمپرویز, نصیری محلاتیمهدی, و زنداسکندر. “بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum Aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus Japonicus)”. مطالعات حفاظت گیاهان 25, no. 2 (اکتبر 18, 2011). دسترسی سپتامبر 29, 2020. https://jpp.um.ac.ir/article/view/10099.