ممنوعیا., و عطریع. ر. “بررسي كارايي برندهای جدید علف‌کش کلتودیم (الكتيو و سوپرپاور) در کنترل علف‌های‌هرز پیاز (Allium Cepa) در جنوب کرمان”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 33, ش 3, آگوست 2019, صص 301-1, doi:10.22067/jpp.v33i3.74242.