مجابم., حسینیم., و اسلامیس. “پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum Durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 30, ش 2, فوریه 2016, صص 313-20, doi:10.22067/jpp.v30i2.47238.