فیاضم., فدایی تهرانیع. ا., محمدخانیع., و تدینم. “بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne Javanica در گوجه‌فرنگی”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 30, ش 4, دسامبر 2016, صص 547-52, doi:10.22067/jpp.v30i4.36193.