قربانیر., خرم دلس., اسدیق., و آفریکانر. ا. “ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia Oleracea L.)”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 29, ش 3, جولای 2015, صص 400-11, doi:10.22067/jpp.v29i3.34878.