حمامیح., راشد محصلم. ح., پارسام., بنایان اولم., و زندا. “بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena Ludoviciana Durieu.)”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 31, ش 1, می 2016, صص 1-12, doi:10.22067/jpp.v31i1.30527.