کارگرم., راشد محصلم. ح., نظامیا., و ایزدی دربندیا. “ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون در کنترل علف‌قناری (Phalaris Minor Retz.)”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 29, ش 3, جولای 2015, صص 295-03, doi:10.22067/jpp.v29i3.22452.