ایزدی دربندیا., نسارین., و آذریانف. “بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus Retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium Album)”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 25, ش 3, دسامبر 2011, doi:10.22067/jpp.v25i3.10567.