سارانیم., رضوانی مقدمپ., نصیری محلاتیم., و زندا. “بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum Aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus Japonicus)”. مطالعات حفاظت گیاهان, ج 25, ش 2, اکتبر 2011, doi:10.22067/jpp.v25i2.10099.