[1]
فیاضم., فدایی تهرانیع. ا., محمدخانیع., و تدینم., “بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی”, jpp, ج 30, ش 4, صص 547-552, دسامبر 2016.