[1]
قربانیر., خرم دلس., اسدیق., و آفریکانر. ا., “ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)”, jpp, ج 29, ش 3, صص 400-411, جولای 2015.