[1]
حمامیح., راشد محصلم. ح., پارسام., بنایان اولم., و زندا., “بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)”, jpp, ج 31, ش 1, صص 1-12, می 2016.