[1]
ایزدی دربندیا., نسارین., و آذریانف., “بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album)”, jpp, ج 25, ش 3, دسامبر 2011.