[1]
سارانیم., رضوانی مقدمپ., نصیری محلاتیم., و زندا., “بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)”, jpp, ج 25, ش 2, اکتبر 2011.