ممنوعیا. و عطریع. ر. (2019) “بررسي كارايي برندهای جدید علف‌کش کلتودیم (الكتيو و سوپرپاور) در کنترل علف‌های‌هرز پیاز (Allium cepa) در جنوب کرمان”, مطالعات حفاظت گیاهان, 33(3), صص 301-311. doi: 10.22067/jpp.v33i3.74242.