فیاضم., فدایی تهرانیع. ا., محمدخانیع. و تدینم. (2016) “بررسی تأثیر سه گونه گیاه دارویی خانواده نعناع بر بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی”, مطالعات حفاظت گیاهان, 30(4), صص 547-552. doi: 10.22067/jpp.v30i4.36193.