قربانیر., خرم دلس., اسدیق. و آفریکانر. ا. (2015) “ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.)”, مطالعات حفاظت گیاهان, 29(3), صص 400-411. doi: 10.22067/jpp.v29i3.34878.