حمامیح., راشد محصلم. ح., پارسام., بنایان اولم. و زندا. (2016) “بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)”, مطالعات حفاظت گیاهان, 31(1), صص 1-12. doi: 10.22067/jpp.v31i1.30527.