ایزدی دربندیا., نسارین. و آذریانف. (2011) “بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album)”, مطالعات حفاظت گیاهان, 25(3). doi: 10.22067/jpp.v25i3.10567.