سارانیم., رضوانی مقدمپ., نصیری محلاتیم. و زندا. (2011) “بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)”, مطالعات حفاظت گیاهان, 25(2). doi: 10.22067/jpp.v25i2.10099.