مجابمهدی, حسینیمجتبی, و اسلامیسیدوحید. 2016. “پویایی جمعیت علف‏ های هرز، بارآوری آب و عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum Durum L.) در سامانه‏ های بدون خاک ورزی و خاک ورزی رایج”. مطالعات حفاظت گیاهان 30 (2), 313-20. https://doi.org/10.22067/jpp.v30i2.47238.